Volg ons op :

aventurijn-logo


KS Fectio

Intern Begeleider (IB-er)

Basisschool Aventurijn beschikt over twee IB-ers, Tilly de Jong en Nikki Wassink. De internbegeleiders dragen er zorg voor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit houdt in dat de IB-er:

  • de zorgstructuur bewaakt binnen de school in samenwerking met de directie,
  • contacten onderhoudt met onderwijsbegeleidingsdiensten (die zo nodig onderzoek kunnen doen bij een leerling)
  • het leerlingvolgsysteem bewaakt waarin vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind zijn geregistreerd,
  • regelmatig besprekingen heeft met elke groepsleerkracht over individuele leerlingen en de groep,
  • probeert samen met de groepsleerkracht oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen.

Daarnaast heeft de IB-er overleg met alle intern begeleiders binnen het Samenwerkingsverband, en onderhoudt zij het contact met de school voor speciaal basisonderwijs, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.